Soạn bài Chí phèo – Phần 1: Tác giả


1. Vì sao có thể nói, quan điểm nghệ thuật của Nam Cao khá hệ thống, toàn diện và tiến bộ?Trả lời: Nam Cao là một trong số không nhiều các nhà văn trước Cách mạng tự giác về quan điếm...