Soạn bài Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)


1. Hãy cho biết mục đích và đối tượng của bài Chiếu cầu hiền. Nội dung bài chiếu có phù hợp với mục đích và đối tượng ấy không?Trả lời: - Mục đích và đối tượng của bài chiếu: Thuyết phục...