Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tập làm Văn)


1. Lập dàn ý cho bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh ở địa phương em.Trả lời:Để làm bài tập này, cần lưu ý các điểm sau:- Khái niệm địa phương vừa theo phạm vi hẹp vừa theo phạm...