Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)


1.  Bài tập 1, trang 175, SGK.Hãy tìm trong phương ngữ em đang sử dụng hoặc trong một phương ngữ mà em biết những từ ngữ:a) Chỉ các sự vật, hiện tượng,... không có tên gọi trong các phương ngữ...