Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)


1. Bài tập 1, trang 97 - 98, SGK.   Tìm từ ngữ địa phương trong các đoạn trích được trích từ truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng và chuyển những từ ngữ địa phương đó sang từ...