Soạn bài Chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt) : Rèn luyện chính tả


Bài tập1. Bài tập 1, trang 167, SGK (dành cho HS miền Bắc).2. Bài tập 2, trang 167, SGK (dành cho HS miền Nam).3. Bài tập 3, trang 167, SGK (dành cho HS miền Bắc).4. Bài tập 4, trang 167,...