Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 1


1. Bài tập 1, trang 90 - 91, SGK.   Tìm các từ chỉ người có quan hệ ruột thịt, thân thích được dùng ở địa phương em có nghĩa tương đương với các từ ngữ toàn dân dưới đây.Trả lời: ...