Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn)


Chọn làm hai trong bốn bài tập sau:Trong hai bài tập chọn làm, nên có bài tập 1 hoặc bài tập 4 vì tình huống ở đây gần với cuộc sống xung quanh em mà có thể em đã được...