Soạn bài Chương trình địa phương (Phần văn và tập làm văn)


Bài tập1. Theo em, khái niệm địa phương là chỉ những phạm vi hành chính nào? Từ cách hiểu về địa phương, em hãy dẫn ra một vài tác phẩm văn học dân gian thuộc địa phương mà mình đang sinh...