Soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Trích Vũ trung tùy bút)


1. Hãy tìm trong văn bản những chi tiết phản ánh đời sống xa hoa của vua chúa và sự nhũng nhiễu của bọn quan lại hầu cận thời Lê - Trịnh. Em có nhận xét gì về lối văn...