Soạn bài Cụm động từ Sách bài tập Ngữ văn 6


Bài tập1. Bài tập 1, trang 148 -149, SGK.2. Bài tập 2, trang 149, SGK.3. Bài tập 3, trang 149, SGK.4. So sánh ý nghĩa của những phụ ngữ đứng trước động từ trong các câu sau :a) - Tôi...