Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê ) Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 1


1. Tìm hiểu văn bản Đánh nhau với cối xay gió để thấy được nhân vật Đôn Ki-hô-tê tỏ ra là kẻ đặc biệt say mê các truyện hiệp sĩ, muốn làm theo truyện đến mức mê muội.   a) Những...