Soạn bài Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)


1. Nhận xét vắn tắt nét độc đáo trong nghệ thuật biểu hiện của đoạn trích Đất Nước.Trả lời:- Nét độc đáo về kết cấu: Đoạn trích tự nó chia làm hai phần lớn, mỗi phần trả lời những câu...