Soạn bài Đây thôn vĩ dạ Sách bài tập Ngữ văn lớp 11 tập 2


1. Bài tập 1, trang 40, SGK.Những câu hỏi trong bài thơ ảnh hưởng tới ai và có tác dụng gì trong việc biểu hiện tâm trạng của tác giả.Trả lời:Trong bài thơ có 3 câu hỏi xuất hiện lần...