Soạn bài Ếch ngồi đáy giếng, Đeo nhạc cho mèo


Bài tập1. Dựa vào chú thích (★) về định nghĩa truyện ngụ ngôn ở trang 100, SGK, hãy trình bày những đặc điểm cơ bản của thể loại này.2. Bài tập 2*, trang 101, SGK.3. Câu 3*, trang 107, SGK.4. Câu...