Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt


1. Bài tập 1, trang 204, SGK.Vận dụng kiến thức đã học về từ láy để phân tích nét nổi bật của việc dùng từ trong những câu thơ sau:     Nao nao dòng nước uốn quanh   Dịp cầu nho...