Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm


1. Thống kê các thể loại tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại đã học trong SGK Ngữ văn 9, tập hai, theo bảng sau (ghi rõ tên tác phẩm và tác giả):TRUYỆN HIỆN ĐẠI.THƠ HIỆN ĐẠI1. 1. 2. 2. 3. 3. 2. Thống kê...