Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn


    Bài luyện tập trang 43 - 44, SGK.    Phân tích sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong đoạn văn sau theo gợi ý nêu ở dưới.   Cái mạnh của con người...