Soạn bài Lòng yêu nước; Lao xao


Bài tập1. Đọc đoạn đầu của bài Lòng yêu nước (Từ đầu đến "lòng yêu Tổ quốc") và cho biết:a) Trình tự lập luận của đoạn văn, câu mở đầu và câu kết đoạn.b) Nhận định mà tác giả nêu...