Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập) Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 2


1. Bài tập 1, trang 122, SGK.Trả lời:Để giải bài tập này, cần phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động mà những từ in đậm biểu thị, rồi đối chiếu với nội dung mục II, phần Ghi nhớ...