Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 2


1. Bài tập trang 112 -113, SGK.Trả lời:Để thực hiện yêu cầu của bài tập, cần dựa vào nội dung phần Ghi nhớ (trang 112, SGK) để xem trật tự từ trong mỗi bộ phận câu hay câu đã dẫn...