Soạn bài Lượm; Mưa


Bài tập1. Hình ảnh chú bé liên lạc hiện lên như thế nào qua sự miêu tả của tác giả trong năm khổ thơ đầu bài Lượm?Các thủ pháp nghệ thuật như thể thơ, nhịp điệu, từ láy đã góp...