Soạn bài Luyện nói kể chuyện trang 54


Bài tập1. Tập nói một đoạn mở đầu kể về một chuyến đi chơi theo một trong các mẫu sau:- Em ước mong lên thành phố... chơi đã lâu. Vừa rồi... nhờ... em mới có dịp lên thành phố...- Em...