Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận


1. Hãy viết bản tóm tắt cho một trong những văn bản nghị luận sau:a) Chiếu cầu hiền (Ngữ văn 11, tập một)b) Xin lập khoa luật (Ngữ văn 11, tập một).c) Về luân lí xã hội ở nước ta...