Soạn bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ – Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ


1. Cho đề bài: Cảm nhận và suy nghĩ của em về hình ảnh ánh trăng trong bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy.    Hãy trả lời các câu hỏi:   - Đề bài này có yêu cầu gì?   - Để giải...