Soạn bài Nghị luận về một sự vật, hiện tượng đời sống


1. Bài tập 1, trang 21, SGK.   Thảo luận: Hãy nêu các sự việc, hiện tượng tốt, đáng biểu dương của bạn, trong nhà trường, ngoài xã hội. Trao đổi sự việc, hiện tượng nào đáng để viết một bài...