Soạn bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) – Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)


1. Nghị luận về tác phẩm chủ yếu bàn về những vấn đề gì? Trình bày các điều kiện cần có để làm tốt bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).Trả lời:   Đọc kĩ phần Tìm hiểu...