Soạn bài Người trong bao Sách bài tập Ngữ văn lớp 11 tập 2


1. Bài tập 1, trang 70, SGK.Nhập vai Bê-li-cốp để kể lại truyện ngắn Người trong bao bằng ngôi thứ nhất.Trả lời:Bài tập này yêu cầu anh (chị) kể lại truyện ngắn Người trong bao theo một hình thức kể...