Soạn bài Nói giảm nói tránh Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


1. Bài tập 1, trang 108, SGK.   Điền các từ ngữ nói giảm nói tránh sau đây vào chỗ trống /.../: đi nghỉ, khiếm thị, chia tay nhau, có tuổi, đi bước nữa.a) Khuya rồi, mời bà /.../b) Cha mẹ em /.../...