Soạn bài Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô đại cáo)


1. Nêu những đặc điểm cơ bản của thể cáo. Những đặc điểm cơ bản đó được thể hiện như thế nào trong đoạn trích Nước Đại Việt ta?Trả lời:Đọc phần Chú thích (*) về thể cáo trong SGK, trang 67...