Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt


I - CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI     Bài tập 2, trang 190, SGK.   Hãy kể một tình huống giao tiếp trong đó có một hoặc một số phương châm hội thoại nào đó không được tuân thủ.Trả lời:   Đây...