Soạn bài Ôn tập phần Văn học


1. Nêu những nét mới của chủ nghĩa nhân đạo trong văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975.Trả lời:Chủ nghĩa nhân đạo là một truyền thống lớn của văn học Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp đó...