Soạn bài Ôn tập tiếng Việt


Bài tập1. Hãy kể tên các kiểu cấu tạo từ Tiếng Việt. Cho ví dụ.2. Khi dùng từ, cần tránh những lỗi nào? Hãy tìm các ví dụ trong bài làm của mình, của bạn hoặc gặp trong thực tế để...