Soạn bài Ôn tập truyện và kí


Bài tập1. Qua những tác phẩm truyện và kí đã học, em hãy cho biết:- Truyện và kí có điểm gì chung về mặt thể loại?- Điểm khác biệt giữa truyện và kí? Những yếu tố nào thường có trong...