Soạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang)


1. Đọc diễn cảm lớp kịch Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục và thể hiện lời thoại (không kèm theo động tác) của các nhân vật trong lớp kịch này như trên sân khấu.Trả lời:Bài tập mang tính chất thực hành,...