Soạn bài Phương pháp thuyết minh Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 1


1. Bài tập 1, trang 128, SGK.Tác giả bài Ôn dịch, thuốc lá đã nghiên cứu tìm hiểu rất nhiều để nêu lên yêu cầu chống nạn hút thuốc lá. Em hãy chỉ ra phạm vi tìm hiểu vấn đề...