Soạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh


1. Bài tập 3, trang 26 - 28, SGK.Đọc văn bản Trò chơi ngày xuân (SGK trang 26 - 28) và chỉ ra những câu miêu tả trong đó.Trả lời:Những câu miêu tả trong bài Trò chơi ngày xuân :- Những...