Soạn bài Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 -12 – 2003


1. Thử nêu ra một vài nét sâu sắc và đặc sắc trong quan niệm của Cô-phi An-nan về vấn đề phòng chống nạn dịch HIV/AIDS.Trả lời:Nên làm rõ sự sâu sắc và đặc sắc trong quan niệm của Cô-phi...