Soạn bài Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 Sách bài tập Ngữ văn 8 tập 1


1. Câu 1, trang 107, SGK.   Phân tích bố cục văn bản.Trả lời:   - Dễ dàng thấy văn bản gồm ba phần. Phần thứ hai có thể chia thành hai đoạn ứng với hai nội dung: đoạn 1 phân tích...