Soạn bài Thực hành về thành ngữ, cổ điển


1. Bài tập 1, trang 66, SGKTìm thành ngữ trong đoạn thơ sau, phân biệt với từ ngữ thông thường về cấu tạo và đặc điểm ý nghĩa.Lặn lội thân cò khi quãng vắng,Eo sèo mặt nước buổi đò đông.Một duyên...