Soạn bài Thuế máu (Trích Bản án chế độ thực dân Pháp)


1. Em suy nghĩ gì về cái tên Thuế máu? Hãy chỉ ra mối liên hệ giữa ba phần trong đoạn trích. Nhận xét về cách bố cục chương Thuế máu của tác giả. Trả lời:Trong rất nhiều thứ thuế mà...