Soạn bài Tình thái từ Sách bài tập Ngữ Văn 8 tập 1


1. Bài tập 1, trang 81 - 82, SGK.Trong các câu dưới đây, từ nào (trong các từ in đậm) là tình thái từ, từ nào không phải là tình thái từ.a) Em thích trường nào thì thi vào trường ấy.b) Nhanh...