Soạn bài Tổng kết phần Tập làm văn


Bài tập1. Một bạn xác định những bài văn đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 6 sau đây với các phương thức biểu đạt chính (ghi trong ngoặc đơn). Theo em, bạn xác định các phương thức biểu...