Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt


Bài tập1. Xác định từ loại cho các từ có trong những câu sau:Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào cùng quý, nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa.(Thép Mới)2. Tìm...