Soạn bài Tổng kết phần văn bản nhật dụng


1. Ý nào thể hiện chính xác tính chất của các văn bản nhật dụng trong SGK Ngữ văn 9?A - Chỉ cần có tính cập nhật, tức có nội dung gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống của con người...