Soạn bài Tổng kết phần văn học nước ngoài


1. Lập bảng thống kê các tác giả văn học nước ngoài (xếp theo vần được học từ lớp 6 đến lớp 9, kèm theo năm sinh, năm mất và tên nước.Trả lời:   Lập bảng thống kê gồm bốn cột...