Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo 2)


I - TỪ TƯỢNG THANH VÀ TỪ TƯỢNG HÌNH1.  Bài tập 2, trang 146, SGK.   Tìm tên những loài vật là từ tượng thanh.Trả lời:   Có những tên loài vật là từ tượng thanh như: mèo, tắc kè,... Em hãy dựa vào...