Soạn bài Trả bài tập làm văn số 1


Đọc văn bản sau và làm các bài tập nêu ở dưới.    “Ở ngoại thành Nam Định, và dọc bờ sông Châu Hà Nam, nhiều nơi nổi tiếng về trồng chuối ngự. Nhưng ngon nhất vẫn là chuối làng...