Soạn bài Trả bài tập làm văn số 2


Đọc văn bản sau và làm các bài tập nêu ở dưới.BẠN ƠI ĐỪNG NGHỈ HỌC    Ngày đầu tiên đến lớp vỡ lòng, tôi đã có cảm tình đặc biệt với Mai Hương. Hôm đó, tôi đánh rơi mất...