Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3. Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I


1. Mục đích chính của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả nội tâm và tự sự kết hợp với nghị luận là nhằm làm nổi bật các yếu tố nội tâm và nghị luận.   Nhận xét trên đúng...